Przedstaw wady i zalety z przystąpienia polski do unii europejskiej

Pobierz

W Polsce jest niewiele dużych obszarów ziemi o tej samej klasie.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie są plusy i minusy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej?Mimo wielu zalet wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej sytuacja ta ma niestety kilka wad.. MINUSY.. Zachwiałoby to stabilnością makroekonomiczną Polski, przywróciło problemy handlowe z UE.Z punktu widzenia politycznego niewątpliwie przyniosłoby to bowiem korzyści związane z umocnieniem pozycji Polski w Unii Europejskiej.. Obserwuje się znaczny popyt na wytwarzane w Polsce towary oraz artykuły, a co za tym idzie, możemy mieć pewność, że nasza wytwórczość nie odstępuje od europejskich standardów, a także, że jest niezwykle konkurencyjna na rynkach zagranicznych.Najważniejsze z nich to: • Konsekwentne i terminowe dostosowanie polskiego prawa do wymogów panujących w Unii Europejskiej; • Zagwarantowanie takich środków publicznych, które umożliwiłyby wchłonięcie pomocy strukturalnej (własny wkład finansowy); • Zwiększenie krajowych nakładów finansowych na najkosztowniejsze dziedziny życia społeczno-gospodarczego, objęte procesem dostosowawczym, w szczególności na ochronę środowiska i transport; • Poprawa konkurencyjności .Wstąpienie do UE pozwoli na poruszanie się po całym terytorium UE bez posiadania paszportu, a jedynie z prawem jazdy czy dowodem osobistym..

Po pierwsze, korzyści z członkostwa możemy zauważyć w szybkim rozwoju eksportu polskich surowców.

Autor: Roman Przybylski WOS - Wiedza o Społeczeństwie Polska, a NATO - historia Polska, a NATO.Ze wstępnych szacunków przed wstąpieniem Polski do Unii, w naszym kraju znajduje się 350 tysięcy gospodarstw, mogących skorzystać z tej pomocy.. Zapewnia nam to wyjątkowe miejsce wśród państw świata a także poczucie bezpieczeństwa.. W tym czasie nie słabną głosy mówiące o wadach i zaletach członkostwa Polski.. Do najważniejszych należą: - zaprezentowanie planu rozwoju własnego gospodarstwa, zawartego we wniosku o pomoc;Omów korzyści, jakie Polska czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej.. Możemy lepiej dbać o nasze zdrowie i pieniądze.. Wady : stan bezrobocia, ograniczenia produkcyjne.Elementami składowymi tej swobody są: prawo do osiedlenia się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, prawo do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia.- możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzięki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczają nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju) - uznawanie świadectw szkolnych i dyplomów - możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UEnie przystąpienie do UE zahamowałoby tempo rozwoju tak gospodarczego jak społecznego oraz cywilizacyjnego..

Integracja z Unią Europejską wpływa również na warunki konkurencji.Rolnictwo w Polsce na tle rolnictwa europejskiego ma zarówno wady, jak i zalety.

- wzrost obrotów handlowych z krajami Unii przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości.. Efektem byłoby również zwolnienie przemian gospodarczych, zmniejszenie konkurencyjności, zamknięcie się na zagraniczne kapitały.. (odpływ siły roboczej do innych krajów UE, brak wykwalifikowanych pracowników); Normy unijne, którym musimy sprostać.. W sprawach dotyczących: a) przemysłu.. Wady i zalety Internetu Wady: szybka komunikacja z ludźmi na całym świecie (np. przesyłanie e .Polska w Unii Europejskiej - Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.. - wzrost opłacalności eksportu w wyniku zmniejszenia kosztów przekraczania granicy.. WADY.. Obecna rocznica stanowi dobrą okazję do podsumowań i oceny zmian, jakie w wyniku integracji z UE nastąpiły w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich naszego kraju.Przedstaw prawa i obowiązki Polaków wynikające z posiadania przez Polaków obywatelstwa UE i porównuje z sytuacją swego kraju zamieszkania.. Poparcie pozostałych 26 człon-ków Unii Europejskiej daje znacznie mocniejszą pozycję przetargową, co ma wpływ m.in. na stosunki Polski z Rosją.Polska wieś i rolnictwo od 15 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z unijnych polityk, w tym wspólnej polityki rolnej..

Plusy przystąpienia Polski do UE: - fundusze unijne, dzięki którym można realizować projektu z bardzo szerokiego zakresu: infrastrukturalne, badań naukow...85% Twoje zdanie na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

ISPA - celem tego programu jest ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w krajach, które starać się będą o przyłączenie do Unii Europejskiej, głównie w .. 85% Przedstaw swoje stanowisko w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.. W Polsce jest stosunkowo dużo nieurodzajnych gleb lekkich (klasa V i VI to aż 35% gruntów rolnych, a I i II to zaledwie 3%).. Sprawdzone hasła:WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.. Emigracja ludności.. 2016-05-17 20:08:30; Jakie korzyści wynikają z czytania książek?. 3.Wstąpienie Polski do NATO pociąga za sobą wiele konsekwencji.. Europejska,jeden z głównych filarów Unii Europejskiej (10liter)przywiązuje szczególną wagę do obowiązującej w Unii Europejskiej za-sady solidarności i prezentowania jednolitego stanowiska w stosunku do zewnętrznych aktorów międzynarodowych.. 2012-09-20 15:51:40W ciągu dziewięciu lat, a więc od 1990 do 1999 roku do Polski wpłynęło 26% całego budżetu PHARE (w latach 2000-2006 do Polski wpłynęło 2,786 mld euro).. Zakończą się również nudne odprawy lotniskowe.. Po podpisaniu 16 grudnia 1991 r. umowy stowarzyszeniowej przystąpienie do Wspólnot Europejskich stało się jasnym strategicznym celem polskiego rządu.Trzeci filar, to współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych: zapewnienie obywatelom Unii ochrony w zakresie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, walka z rasizmem i ksenofobia, walka ze zjawiskami przestępczości zorganizowanej - terroryzm, handel ludźmi, handel narkotykami, bronią i walka z korupcją Współpraca miedzy siłami sił policyjnych państw członkowskich - Europejski Urząd Policji - Europol, współpraca między władzami sądowymi państw .Przedstaw plusy i minusy uczesnictwa w Unii Europejskiej..

Na poziomie nauki czy pracy każdy z obywateli UE będzie mógł szukać pracy i kształcić się na całym terytorium UE, bez względu na kraj z którego pochodzi.W roku 2014 minie 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Rozwiąż krzyżówkę: 1.Glówna siedziba władz Unii Eurpoejskiej (8liter) 2.Wspólna waluta Unii Europejskiej (4litery) 3.Siedziba parlamentu europejskiego (9liter) 4.Jeden z krajów przyjętych w 2004r.. - napływ nowych technologii oraz unowocześnienie metod gospodarowania .Korzyści wynikające z członkostwa w Unii: Polska bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących Europy, a także korzysta ze wsparcia finansowego funduszy unijnych; Pieniądze z funduszyWstąpienie Polski do UE daje nam wszystkim niepowtarzalną szansę włączenia się do unijnych inicjatyw i korzystania ze swoich praw.. (ograniczenie połowu ryb, rejestrowanie produktów, Unia nakłada na nas kary np. za nadprodukcję mleka) Ograniczeniem niezależności państwowej.Korzyści z powodu wstąpienia Polski do UE.. 2015-04-12 17:35:40; Jakie korzyści dla człowieka wynikają z umiętności posługiwania się ogniem?. Z jej uzyskaniem wiążą się jednak określone wymagania i kryteria do spełnienia.. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9-10 .Korzyści wynikające z członkostwa w Unii: Polska bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących Europy, a także korzysta ze wsparcia finansowego funduszy unijnych; Pieniądze z funduszyOlkaa01 Zalety : Ochrona, możliwości dostania się do różnych innych krajów w Unii, rynek zbytu, bezpieczeństwo na terenie UE.. Ustal z pomocą internetu operacje NATO, w których uczestniczy Polska.. Przedstaw własne stanowisko w kwestii znaczenia integracji dla przyszłych losów naszego państwa i społeczeństwa.. Po pierwsze narzucenie cen produktów przez Radę uniemożliwia ustalenie cen przez państwo ( np. ze względu na koszty upraw )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt