Ocena postępów rehabilitacji uczestnika wtz

Pobierz

XII 2003 roku zakwalifikował Piotra O do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej .. W posiedzeniach Rady Programowej mogą również uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.. Ich celem jest .przyznanych ocen dokonuje kierownik Warsztatów lub osoba przez niego wyznaczona., natomiast analizę wyników dokonuje Rada Programowa WTZ.. WTZ jest placówką pobytu dziennego dla osób, wobec których Powiatowy Zespół ds.Zespół WTZ 4 listopada 2012 Karta Uczestnika WTZ.. Rada programowa, która dokonuje takiej oceny, bierze pod uwagę: zdolność samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalne, komunikowanie się, współpraca w grupie oraz opanowanie .Uczeń powinien: 1) zapoznać się z dokumentacją uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy, 2) określić problemy, możliwości i potrzeby uczestnika, 3) zaproponować działania terapeutyczne, 4) przedstawić efekty swojej pracy na forum grupy.. OCENA REHABILITACJI OGÓLNEJ Celem wypełnienia kwestionariusza B "Oceny uczestnika WTZ w rehabilitacji ogólnej" jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika warsztatu.. • Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej..

4.rehabilitacji.

Ich celem jest 4• okresowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (co najmniej raz w roku), • ocena indywidualnych efektów rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu (nie rzadziej niż raz na pół roku), • modyfikacja IPR uczestników WTZ, jeżeli zachodzi taka potrzeba, • kompleksowa ocena realizacji IPR (nie rzadziej niż co 3 lata)Plik 3 LETNIA OCENA POSTĘPÓW REHABILITACJI.doc na koncie użytkownika inga751 • folder WTZ • Data dodania: 13 lut 2012Rada Programowa opracowuje dla każdego uczestnika indywidualny program rehabilitacji, którego realizacja, nie rzadziej niż co pół roku, jest oceniana na podstawie zmian zachodzących w uczestnikach..

Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej.

rada programowa warsztatu powinna okresowo przeprowadzać oceny postępów w rehabilitacji każdego z uczestników i zadecydować o: - możliwości podjęcia przez uczestnika zatrudnienia i .. "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"Co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii Półroczna ocena postępów w rehabilitacji przy udziale uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego Co trzy lata dokonywanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii2) szczegółowy zakres działania rady programowej oraz sposób dokonywania oceny postępów osób uczestniczących w rehabilitacji; 3) skład i zakres działania zespołu rozpatrującego wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu oraz wnioski o dofinansowanie kosztów wynikających ze• Udostępnienie narzędzia elektronicznego do stosowania modelu oceny biopsychospołecznej uczestników WTZ umożliwiającego zautomatyzowane przeprowadzenie całego procesu: diagnozy uczestnika WTZ, opracowania i modyfikacji IPR oraz oceny indywidualnych efektów terapii, a także przeprowadzenie analiz porównawczych.− Udostępnienie narzędzia elektronicznego do stosowania modelu oceny biopsychospołecznej uczestników WTZ umożliwiającego zautomatyzowane przeprowadzenie całego procesu: diagnozy uczestnika WTZ, opracowania i modyfikacji IPR oraz oceny indywidualnych efektów terapii, a także przeprowadzenie analiz porównawczych.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)..

Na półrocze jest to ocena opisowa, a na koniec roku - ocena punktowa i opisowa.

Podobnie jak w ocenie rehabilitacji zawodowej, szczegółowo ocenia się każdą umiejętność czy cechę uczestnika, która jest niezbędna do funkcjonowania w życiu społecznym.3 LETNIA OCENA POSTĘPÓW REHABILITACJI UCZESTNIKA WTZ PIOTRA O Zespół rehabilitacyjny z dniem 14.. Karta Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji:Rada programowa dokonuje pierwszej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie, o którym mowa powyżej, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie.uczestnika, Przechowywane są w pracowniach lub w biurze WTZ.. Karta Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji: Arkusz prowadzony jest w 2 częściach: - rehabilitacja ogólna - rehabilitacja zawodowa.. W ciągu dotychczasowego pobytu w placówce Piotr uczestniczył w zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej , krawieckiej , rzeźby , plastycznej.Programowa podjęła decyzje o przedłużeniu uczestnictwa ocenianych uczestników w terapii ze względu na pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy..

Jest wypełniany indywidualnie dla każdego uczestnika nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trakcie.

Ponadto skreślono z listy uczestników jedną osobą, a na jej miejsce przyjęto nową chętną z listy osób oczekujących, uwzględniono prośbę uczestnika oTrwają prace końcowe nad opracowaniem wyników przeprowadzonych przez PFRON badań dotyczących funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.. XII 2003 roku zakwalifikował Piotra O do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej .. • Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.. Karta Uczestnika WTZ - wypełniana jest przez Uczestnika lub Rodzica / Opiekuna.. Kompleksowa ocena realizacji indywidualnego programu rehabilitacji jest dokonywana na podstawie oceny:XVI spotkanie zatwierdzono IPR , dokonano w obecności uczestników rocznej oceny postępów w rehabilitacji dla poszczególnych uczestników.. W załączeniu przedstawiono listę wszystkich uczestników WTZ wraz z terminami i wynikami ocen kompleksowych.Aug 3, 2021• Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt