Benzyna ekstrakcyjna karta charakterystyki orlen

Pobierz

UWAGA: Uwolniona ciecz bardzo łatwo odparowuje.Orchem Karta charakterystyki produktu: BENZYNA EKSTRAKCYJNA.. BENZYNA EKSTRAKCYJNA.. Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%).. SUBSTANCJA BENZYNA EKSTRAKCYJNA.. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 1 z 12 SEKCJA 1.. Benzyna Lakowa.. Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna otrzymywana jest z zachowawczej przeróbki ropy naftowej.. Polskim Koncernem Naftowym, "PKN ORLEN" SA.. Numer telefonu alarmowego: Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Wzór chemiczny : - Numer CAS : 64742-49-profesjonalna chemia w zasięgu.. Zwiększa wydajność farb.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: - Biuro Technologii i Rozwoju 1.4..

Karta charakterystyki produktu.

Post ępowanie z odpadami.. : (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA 110+ (ORLESOL 110/170) Wersja: 4.0CLP Strona 5 z 11 Benzyna: ekstrakcyjna NDS: 500 mg/m3, NDSCh: 1500 mg/m3, NDSP: - do lakierów NDS: 300 mg/m3, NDSCh: 900 mg/m3, NDSP: -KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.. Należy rozważyć możliwość wykorzystania odpadów w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych.bęben metalowy.. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 E-Mail: 1.4.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA (ORLESOL E70/120) Wersja:4.0CLP Strona 4 z 11 Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania.. Data opracowania: 10.12.2013 Aktualizacja: 2016-01-15 Wersja: 5 Strona 3 z 14ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA DATA SPORZĄDZENIA 16.12.2005 DATA AKTUALIZACJI 29.05.2012 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych: farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych.. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Nafta (ropa naftowa) lekka hydrorafinowana ≥95 % (isomers), for synthesis numer wyrobu: 7782 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 09.12.2015 Polska (pl) Strona 1 / 16KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 10.08.2015 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/ 2010 z 20.05.2010r..

Jest to benzyna lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Naszą działalność zbudowaliśmy na bazie współpracy z liderami na rynku polskim w tej dziedzinie tj. m. in.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 3/13 Nazwa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCYBenzyna ekstrakcyjna znajduje swoje zastosowanie w garażach, warsztatach domowych oraz domach.. IzopropanolKARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA DATA SPORZ ĄDZENIA 16.12.2005 DATA AKTUALIZACJI 21.10.2015 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r..

Jest to benzyna ciężka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.

Mieszanina etanolu i wody z dodatkiem barwnika oraz środka skażającego.. Grunt Markowy.. Nawiązaliśmy współprace handlowa z wieloma czołowymi producentami farb, lakierów i innych artykułów wykończeniowych.BazChem - czynniki test1 (js) SUBSTANCJE CHEMICZNE O USTALONYCH WARTOŚCIACH NDS Zbiór informacji na temat substancji chemicznych z ustalonymi wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń przedstawionych alfabetycznie.Benzyna Ekstrakcyjna.. Numer telefonu alarmowego: +48 13 43 84 415 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7.00 do 15.00) SEKCJA 2.1.3.. Data aktualizacji: 12.12.2013r.. PRODUCENT: PKN ORLEN S.A. UL.Charakterystyka.. Z jej pomocą można czyścić, konserwować, polerować oraz rozpuszczać.. Strona 1 z 10Osoba odpowiedzialna za kart ę charakterystyki: Magdalena Chrabąszcz e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce : Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel.. UWAGA !. Jest to nieoceniony i naprawdę przydatny produkt, zwłaszcza gdy wykonujemy wokół domu drobne prace naprawcze, remontowe, czy majsterkowe.Benzyna Ekstrakcyjna Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:Benzyna Ekstrakcyjna Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) CAS: 64742-49- EC: 265-151-9 Index: 649-328-00-1 REACH: 01--XXXXBENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 Data sporządzenia: 10.08.2007 Aktualizacja:23.11.2017 BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Wersja:8.0 CLP Strona 2 z 13 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Numer katalogowy POCH Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 tel.. Odpady z pozostałości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt