Znamionowe napięcie zwarcia transformatora

Pobierz

Wyrażony w procentach oznacza po prostu, ile procent znamionowego napięcia pierwotnego stanowi napięcie zwarcia.. W transformatorach rozróżnia się napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego i wtórnego.Innymi słowy: producent transformatorów musi zagwarantować, że w warunkach obciążenia znamionowego napięcie na zaciskach wyjściowych nie będzie niższe niż znamionowe.. Zgodnie z PN-83/E-06040 na tabliczce znamionowej transformatora podaje się: • nazwę lub znak wytwórni, • rok produkcji,Tabliczki znamionowe transformatorów zawierają bardzo często parametr nazwany "napięciem zwarcia".. Przy tak małym napięciu w rdzeniu mogą być pominięte, ponieważ są one proporcjonalne do kwadratu .Na każdym transformatorze musi być umieszczona tabliczka znamionowa, na której podane są następujące wielkości znamionowe: Badanie transformatora jednofazowego 1. moc w kVA .. Straty jałowe ( Po), prąd jałowy (Io) oraz straty obciążeniowe ( PobcN) w zależności od mocy znamionowej (SNT) transformatora 1 .. Moc znamionowa MVA do 2 2,5+ 4 4.. Zwykle napięcie zwarcia ma wartość kilku ( 2 - 4 %) lub .Innymi słowy: producent transformatorów musi zagwarantować, że w warunkach obciążenia znamionowego napięcie na zaciskach wyjściowych nie będzie niższe niż znamionowe.. Parametr ten pozwala szybko ocenić, jak bardzo będzie się zmieniało napięcie strony wtórnej podczas zmian wartości prądu obciążenia.Stan zwarcia pomiarowego transformatora to stan, który polega na zasileniu transformatora takim napięciem, by w zwartej stronie wtórnej popłynął prąd znamionowy..

Napięcie zwarcia transformatora wynosi .

-250 do 30 Napiçcie górne, k V 110 220 11,Napięcie zwarcia (wyrażone w jednostkach względnych) - napięcie między zaciskami jednego z uzwojeń pary uzwojeń, odniesione do napięcia tego uzwojenia, przy znamionowej częstotliwości i temperaturze odniesienia, gdy zaciski drugiego uzwojenia pary uzwojeń są zwarte.. Przykładowo - dla transformatora onapięciu zwarcia równym 5% prąd zwar-cia wynosi 20 IN' gdyż: 5% IN 100% = Iz ' zatem 5 lTransformator nazywa siętransformatorem podwyższającym,jeżeli napięcie wtórne jest wyższe od pierwotnego.. Pomiar prądów i mocy w stanie jałowym dla różnych wartości napięcia zasilającego; b. Wyznaczenie i wykreślenie charakterystyk P0 0 PI Fe RFe X P, M0 f U 0s.. Wzory:-moc obciążenia: II I II-straty stanu zwarcia(w miedzi): ΔP cu = P1 + P2 = -straty stanu jałowego (w rdzeniu): ΔP Fe = P1 * P2 = -prąd j ało wy: I L1 +I L2 +I L3 Io= 3 -współczynnik mocy stanu jałowego:Podstawowymi wielkościami znamionowymi transformatora są: moc pozorna napięcia i prądy strony wtórnej i pierwotnej częstotliwość napięcie zwarcia sposób chłodzenia masa zmierzone starty znamionowe: jałowe i obciążenioweNapięcie znamionowe - maksymalne napięcie prądu elektrycznego jakie może być podane w sposób trwały na element lub urządzenie elektrotechniczne, np. rezystor czy transformator ..

Pomiar prądów i mocy w stanie zwarcia dla różnych wartości napięcia zasilającego.

Wówczas bowiem transformator może oddawać do odbiornika znamionową moc.. mgr inż. Krzysztof Majewski Kierownik Działu Handlowego Breve-TufvassonsZ zależności tej widać, że ustalony prąd zwarciowy transformatora (przy pełnym napięciu) jest tyle razy większy od prądu znamionowego, ile razy napięcie zwarcia jest mniejsze od napięcia znamionowego.. Wyznaczenie procentowego napięcia zwarcia; b.Innymi słowy: producent transformatorów musi zagwarantować, że w warunkach obciążenia znamionowego napięcie na zaciskach wyjściowych nie będzie niższe niż znamionowe.. Napięcie zasilania w takim stanie, zwane napięciem zwarcia, jest bardzo małe i osiąga wartości od kilku do kilkunastu procent napięcia znamionowego.Napięcie zwarcia transformatora jest to wartość napięcia jakie należy przyłożyć do zacisków pierwotnego uzwojenia, którego uzwojenie wtórne jest zwarte, aby w uzwojeniach płynął prąd znamionowy..

Napięcie zwarcia zwykle wyraża się w procentach znamionowego napięcia zasilania.

- napięcie znamionowe, 0 U pom - napięcie, przy którym wykonano pomiaru strat stanu jałowego.. Ustalony prąd zwarcia transformatora (przy napięciu znamionowym) jest tyle razy większy od prądu znamionowego, ile razy napięcie zwarcia jest niższe odnapięcia zna-mionowego.. Napięciem zwarcia transformatora nazywamy napięcie, jakie należy przyłożyć do zacisków uzwojenia pierwotnego, aby przy zwartych zaciskach .Tabliczka znamionowa transformatora powinna zawierać podstawowe dane o transformatorze i jego wytwórcy: dane producenta, normę w/g której transformator jest wykonany, typ, numer fabryczny i rok produkcji, moc znamionową, napięcie i prąd znamionowy, grupę połączeń, częstotliwość znamionową, klasę izolacji i temperaturę otoczenia,Silniki asynchroniczne o napięciu znamionowym do 1kV należy uważać za źródła prądu zwarciowego, jeżeli spełniają powyższe warunki w obliczeniach prądu zwarciowego udarowego.. Wówczas bowiem transformator może oddawać do odbiornika znamionową moc.. Dlatego uzwojenie napięcia wyższego jest nazywaneuzwojeniem górnym,a napięcia niższego -uzwoje- niem dolnym.• zwarcia na innym poziomie napięć niż generatorowe (zwarcie za transformatorem), w obliczeniach praktycznych wtedy, gdy reaktancja transformatora jest co najmniej dwukrotnie większa od impedancji źródła zasilania, • stała amplituda składowej okresowej w czasie trwania zwarcia, • składowa nieokresowa i DC o wartości √2INapięcie znamionowe Un Dla prądu zwarcia maksymalnego cM minimalnego cm nN (230/400 V) 1,00 0,95 nN (>400 V) 1,05 1,00 SN (1 ÷ 35 kV) 1,10 1,00 WN (>35 kV) 1,10 1,00 = UrHV UrLV - przekładnia transformatora (HV-napięcie górne, LV-napięcie dolne), Ur - napięcie znamionowe transformatora, Sk ''= 3⋅U n⋅Ik '' - moc zwarciowa, Un - napięcie znamionowe sieci.Pomiarów dokonujemy siedmiokrotnie, zmieniając obciążenie transformatora po stronie wtórnej rezystorem (Robc.).

Tabliczka znamionowa transformatora Dla użytkownika niezmiernie istotne są wielkości znamionowe.

Napięcie zwarcia można określić dla każdej ze stron transformatora (w zależności od tego, po której stronie jest zwarcie) i podaje .W przypadku wystąpienia zwarcia w uzwojeniach, w obwodzie zwartym .. na warunki znamionowe dla transformatora o mocy 25 MVA.. Jest pewna różnica między parametrami uzwojenia, a parametrami transformatora; jest też istotne, jaka jest moc całego transformatora - transformatory o małej mocy znacznie bardziej obniżają napięcie przy znamionowym obciążeniu, niż transformatory o większej mocy.Procentowe napięcia zwarcia Tr dwuuzwojeniowych Rys 2. mgr inż. Krzysztof Majewski Kierownik Działu Handlowego Breve-Tufvassonszwarcia - uzwojenie pierwotne zasilane, wtórne zwarte: , (- znamionowa wartość skuteczna napięcia pierwotnego), obciążenia - uzwojenie pierwotne zasilane, wtórne obciążone odbiornikiem.. I odwrotnie: jeżeli napięcie wtórne jest niższe od pierwot- nego, to taki transformator nazywa siętransformatorem obniżającym.. Wszystkie wielkości znamionowe są oznaczone ze wskaźnikiem N i uwidocznione na tabliczce znamionowej rys. 4.4.. Prąd zasilania powinien być równy prądowi znamionowemu (prądowi zaczepowemu).Napięcie zwarcia transformatora, jest to napięcie które należy przyłożyć do uzwojenia pierwotnego, aby w zwartym uzwojeniu wtórnym wywołać prąd równy znamionowemu prądowi wtórnemu.. Wówczas bowiem transformator może oddawać do odbiornika znamionową moc.. U pom [kV] Uśr [kV] P [W] P 0pom [W] U n /U pom (U n /U pom)1 .Napięcie z transformatora a stabilizator napięcia.. mgr inż. Krzysztof Majewski Kierownik Działu Handlowego Breve-Tufvassons.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt