Charakterystyka literatury odrodzenia

Pobierz

Polska nazwa " renesans " jest tłumaczeniem włoskiego "rinascita" i francuskiego "renaissance", co znaczy odrodzenie.. Przemyślany, regularny plan miał być realizacją idei "miasta idealnego".. Do poglądów Epikura nawiązywał w początkowym okresie humanizm renesansowy.Renesans, odrodzenie - epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520.. Renesans jako koncepcja historiozoficzna Jacoba Burckhardta, pewien wzorzec do .Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiów starożytnych w czasach panowania francuskiego władcy Franciszka I ().Renesans to również okres odrodzenia nauki i sztuki.. Nowe, humanistyczne idee szybko dotarły do pozostałych krajów europejskich.. Książka od wielu lat funkcjonuje jako niezastąpione kompendium dla polonistów, nauczycieli i pracowników nauki.. Dawniej nazywany "ojcem poezji polskiej" (gdy nie pamiętano poetów średniowiecza, takich jak Władysław z Gielniowa), dziś - "poetą egzystencji" (w swoich utworach .schyłek Odrodzenia przypada na lata 80.. Również w literaturze renesansu dominowali włoscy artyści..

Ogólna charakterystyka epoki.

Termin ten nie jest jednoznaczny.. Wydarzenie to wpłynęło na szybkość przekazu idei i myśli.Renesans (Odrodzenie) Osobny artykuł: literatura polska - renesans.. Za prekursora uważa się .W literaturze renesansowej można zauważyć mnóstwo wzorców przejętych z kultury antycznej.. Tren - pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca czyny i myśli zmarłej osoby, chwalące jej zalety i zasługi.humanizm - prąd umysłowy i kulturalny okresu Odrodzenia, stawiający człowieka w centrum zainteresowania nauki i sztuki, przeciwstawiający się filozofii scholastycznej i kulturze średniowiecznej reformacja - ruch religijno-społeczny zapoczątkowany w XVI wieku w Niemczech przez Marcina Lutra, który dążył doPublicystyka w dobie odrodzenia.. Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku.. Przeważał wtedy w sztuce nurt plebejsko-mieszczański, który najsilniej wyrażał tendencje antyfeudalne, jednak humanizm i reformacja nie stanowiły już żywych idei w utworach.Epoka renesansu zwana jest także "odrodzeniem".. Prąd myślowy, który stał się modny i ważny w renesansie, określił kulturę tej epoki.. Intencją jest odłożenie na bok improwizacji i eksperymentów, które przejawiały się w okresie renesansu, przy jednoczesnym promowaniu porządku i uregulowaniu gramatyki i ortografii.Humanizm..

Przyczyny odrodzenia: • wyprawy krzyżowe.

Terminem tym, wprowadzonym przez wybitnego szesnastowiecznego włoskiego malarza, architekta i pisarza Georgio Vasariego, historycy określają okres w dziejach kultury europejskiej .Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele).. W pozostałych krajach Europy początki renesansu przypadają na XV-XVI w. Geograficzna bliskość do świata starożytnego umożliwiła stosunkowo szybkie poznanie sztuki i literatury Greków i Rzymian.. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł. XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku.Renesans - główne cechy i charakterystyka epoki odrodzenia 18 mar, 09:35 .. Renesans - literatura.. Renesans oznacza odrodzenie kultury antycznej, odnowienie jej ideałów.- Mikołaj Rej - zyskał miano "ojca literatury polskiej"; jego najsłynniejszy utwór to: "Żywot człowieka poczciwego" - ma charakter parenetyczny.. Główną cechą humanizmu - którego nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa homo (człowiek) - jest antropocentryzm, czyli skupienie zainteresowań filozoficznych na człowieku i uczynienie go wartością nadrzędną wobec wszystkich .Literatura odrodzenia Polskimi pionierami epoki renesans byli dyplomata Jan Długosz i Kallimach (który zbiegł z Włoch przed policją papieską)..

Zaczęto wprowadzać do literatury nowe przekonania.Odrodzenie.

"Przed­wio­śnie" jest po­wie­ścią po­li­tycz­ną Ste­fa­na Żerom­skie­go.. Oryginalność i wysoki poziom dzieł architektury i sztuki polskiego renesansu czyni z nich istotny fragment europejskiego dorobku epoki odrodzenia.Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego.. • wynalezienie druku.. Za literaturę przełomu uznać należy także twórczość bakałarzy krakowskich - najczęściej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego lub zakonników, którzy na zamówienie drukarzy przekładali na polski popularne dzieła łacińskie.Literatura Odrodzenia Podstawowy podręcznik adresowany do studentów kierunków humanistycznych szkół wyższych.. Od­ro .Cechy architektury odrodzenia znalazły swój szczególny wyraz w starannym zaprojektowaniu całego miasta - Zamościa.. XVII wieku.. • odkrycie Ameryki.. Nazwa.. Więcej » Więcej »Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej oraz odnowienia studiów starożytnych.Charakterystyka odrodzenia.. W literaturze polskiej okresu renesansu (ok. ) dochodzi do zmiany jakościowej: obok tematyki religijnej, która dominowała w poprzedniej epoce, coraz wyraźniej zauważalna jest twórczość podejmująca problematykę świecką.Ta literatura ma na celu wzmocnienie struktur myślicieli starożytnej Grecji i Rzymu..

Kolebką odrodzenia były Włochy gdzie w XIV wieku narodziła się myśl humanistyczna.

Najbardziej popularnym i ważnym gatunkiem piśmiennictwa antycznego był epos.. Iliada i Odyseja eposy Homera powstały w VIII w.pn.e opowiada o wydarzenaich rozgrywajacych się w ciagu 50 dni dziesiatego roku oblężenia Troi przez Greków.Odyseja druga z epopei Homera opowiada o powrocie dodomu, rodzinnej Itaki Odyseusza.Epoka odrodzenia ożywiła na nowo sztukę starożytną i związany z nią styl klasyczny; mówiąc o klasycyzmie renesansowym mamy na myśli takie kierunki w literaturze i w sztuce, które mają charakter nawrotu do antyku, tj. zachowanie harmonii, prostoty i przejrzystości kompozycji, jej regularność, symetria i linearność, statyka .W renesansie zasłużoną sławę zyskały pieśni Jana Kochanowskiego-zbiór 50 utworów razem składających się na obraz światopoglądu człowieka odrodzenia.. Jak wcześniej wspomnieliśmy, odrodzenie oznaczało powrót do kultury antyku oraz zainteresowanie rodzajami i gatunkami literatury antycznej.. Czerpanie z antyku.. Książki, które dotąd były prawie niedostępne i nieosiągalne ze względu na ich cenę, stały się dobrem powszechnym.. Uka­za­ło się w 1924 roku, a więc za­le­d­wie kil­ka lat po od­zy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę.. Jednym z głównych związków literatury odrodzeniowej z antykiem jest sięganie do filozofii antycznej: stoickiej i epikurejskiej.. Renesans , inaczej odrodzenie, złoty wiek to epoka w dziejach kultury europejskiej, trwająca : we Włoszech od XIV do początków wieku XVI, a od XV wieku do połowy XVII wieku w krajach Europy zachodnie, północnej i środkowej.. Odrębne opracowanie epoki z układem krzyżowym materiału, co oznacza, że w rozdziałach poświęconychposzczególnym dziedzinom i odmianom genologicznym znalazły się portrety najwybitniejszych pisarzy Odrodzenia - Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Szymona Szymonowica.Koncepcje naprawy Polski w Przedwiośniu.. Jan Kochanowski (ur. 6 czerwca 1530 w Sycynie koło Zwolenia, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) - wybitny poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski.. skutki odkryć: • wzbogacenie się miast na szlakach handlowych (Wenecja)Przedstawiciele Odrodzenia.. To jeden z działów piśmiennictwa poświęcony przedstawianiu tematyki aktualnej, to znaczy takiej, która w danym czasie porusza i interesuje społeczeństwo np.: polityka, kultura, obyczaje itp.Renesans po Średniowieczu Teresy Michałowskiej i Młodej Polsce Artura Hutnikiewicza jest kolejnym tomem z serii syntez akademickich Wielkiej Historii Literatury Polskiej tym razem w miękkiej oprawie.. Oba terminy odpowiadają francuskiemu słowu "reneissance".. Jako epoka w historii kultury renesans obejmuje wiek XV i XVI, lecz jego granice czasowe nie są jasno ustalone.. Utwór prezentuje wzorzec poczciwego człowieka, którym jest szlachcic ziemianin.Szczegółowy opis epoki.. Odrodzenie 1506 - 1622 - epoka odkryć.. Jest to widoczne szczególnie w literaturze tamtego okresu, która pełnymi garściami czerpała z popularnych w antyku form literackich.One są więc uważane za kolebkę odrodzenia.. Sztuka renesansowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt