Kto składa sprawozdanie o produktach opakowaniach

Pobierz

1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem6.. W przypadku nie wykonania ustawowego obowiązku przewidywana jest zgodnie z art. 22 w/w ustawy kara grzywny nakładana przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.Sprawozdanie składa się do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku opakowań wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji " Dane podmiotu składającego sprawozdanie" (Rysunek 6).Sprawozdawczość opakowaniową za lata poprzednie należało wypełniać w następujący sposób: Termin złożenia sprawozdania Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca roku kolejnego po roku którego dotyczy sprawozdanie.Mar 7, 2022Mar 9, 2021Sprawozdania opak należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy do 31 marca każdego roku, za rok miniony.. 1.Nov 17, 2020Jun 26, 2020ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2018 ..

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek określony w ust.

Zasady funkcjonowania rejestru zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach.Sep 4, 2020w art. 19 ust.. Jeżeli wszelkie działania związane z gospodarowaniem przez nas odpadami dotyczą wyłącznie jednego województwa, wówczas możliwe jest wysłanie tylko jednego zbiorczego sprawozdania za dany rok.Jeśli natomiast przeznaczone są do różnych celów, to ten podmiot, który użył ich jako opakowanie.. Rodzaj podmiotu.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Art. 20.. Jeśli nie, to podmiot, który użył ten karton do pakowania produktów.Aug 26, 2020Jun 16, 20206 days agoAug 18, 2020przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach są zobowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, należnej opłaty …Dotyczą one przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzających na terytorium Polski produkty w opakowaniach (tych, których rodzaje określa .Sep 7, 2020May 27, 2022Bada danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) składa się z Rejestru m. in..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt