Sprawozdanie finansowe gminy do kiedy

Pobierz

Sprawozdanie z .Feb 7, 2022TodayRIO przypomina, że sprawozdania roczne JST z wykonania budżetu tej jednostki, zarząd przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.. Wraz z tymi sprawozdaniami przedkładane są sprawozdania roczne z wykonania .Jak bowiem czytamy w art. 45 ust.. Też zrobię skan całego sprawozdania, bo tak przekazywano na szkoleniach.. Przepisy ufp nie określają jednak jego zakresu.. Sprawozdanie roczne zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia budżetu.May 4, 2022Mar 31, 2021zestawienia zbiorcze dla gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województw, ogółem dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, informację roczną o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dane z zakresu wieloletniej prognozy finansowej.. A ja mam inne pytanie.. 2 ustawy o CIT).. 5 ustawy PIT podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ( elektroniczne sprawozdanie finansowe) odpowiadającej strukturze logicznej .May 26, 2022 2022 r.Jun 14, 2022Sprawozdanie składasz elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 27 ust..

Sprawozdanie finansowe musisz podpisać elektronicznie.

Jeśli OPS nie ma swojego BIP to musi założyć i na swoim publikować?. Jaka więc powinna być treść sprawozdania?za I, II i III kwartał - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania, 2) za IV kwartał - w terminie do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.. do RIO (w zakresie jednostek.Mar 9, 2022Jan 20, 2022Mar 11, 2022Jan 31, 2022Mar 10, 2022W terminie do 31 sierpnia wójt składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt