Arkusz obserwacji lekcji wf wypełniony

Pobierz

Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Podczas obserwacji obserwator notuje: Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami.. Poprzedni.. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć: zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości uczniów do zajęć (ubiór, biżuteria, itp….). Szkoła Podstawowa nr 3 im.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33 Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne)wfs.awf.krakow.pl .. ࡱ > UArkusz obserwacji zajęć lekcyjnych.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Potrafi wnikliwie obserwować lekcję wf oraz dokumentować ją w arkuszu obserwacji 9.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Proszę o arkusz obserwacji lekcji w-f w szkole podstawowej.. Arkusz i jego punkty zwracają uwagę na poszczególne obszary pracy nauczyciela i uczniów na lekcji.. WN Czy tempo przebiegu zajęć było dostosowane do rytmu pracy klasy?. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem .8.. Doświadczyłam tego osobiście, realizując zajęcia bez znajomości poszczególnych punktów karty obserwacji..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ średnia pkt.. 5.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. WN Czy respektowano zasady budowy lekcji WF (celowości, wszechstronności, przystępności treści, zmienności wysiłku fizycznego, stopniowania wysiłku fizycznego)?Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 7.

Imię i nazwisko nauczyciela.. Nauczyciel mianowany.. Kryteria (przykładowe elementy podlegające obserwacji) Spostrzeżenia i uwagi 1.. Stopień awansu zawodowego 3.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5.. Stopień awansu zawodowego.. Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjnych 8. zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i .Dostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIEW przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Analizuje przebieg lekcji, wyciąga wnioski, poszukuje optymalnych rozwiązań III.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Powrót.. Język .ARKUSZ OBSERWACJI 1.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćArkusz obserwacji lekcji 3.. Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.. To pomaga zaplanować takie4.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. 21.11.2013. przedmiot.. 2.Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Lp.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. Załóż własny blog!Część wstępna lekcji WF 1.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. Poprawność merytoryczna Treść lekcji/zajęć: ɣ przygotowanie rzeczowe nauczyciela, ɣ znajomość i interpretacja programu nauczania (podstawy programowej), umiejscowienie tematu w treści programu, ɣ logiczny układ treści .Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Data obserwacji.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Dla wygody obserwacji możesz przygotować arkusz obserwacji wraz z obszarem i wskaźnikami, pomoże to obserwującym w sporządzaniu notatek.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja)Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI Author: Ministerstwo Edukacji Narodowej Last modified by: Ministerstwo Edukacji Narodowej Created Date: 10/1/2012 8:37:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej Other titles: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJIArkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Uzasadnianie ocen bieżących.. Motywacja do zajęć w lekcji: podanie tematu lekcji, jego wartości dla kultury fizycznej, wywołanie pogodnego nastroju i atmosfery efektywnej pracyARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Cele obserwacji 7.. Arkusz obserwacji lekcjiCzy zajęcia charakteryzowały się racjonalną budową i organizacją?. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt