Podkreśl określenia które dotyczą budowy cząsteczki glukozy

Pobierz

Dobrze rozpuszcza się w wodzie, D. Cukry złożone powstają wskutek łączenia się ze sobą cząsteczek cukrów prostych, głównie glikogenu / glukozy.. z cytoplazmy do jądra komórkowego.. Zakres podstawowy.. Liczba wszystkich atomów w cząsteczce: Liczba atomów węgla w cząsteczce: Masa cząsteczkowa: Skład procentowy: %C = %H = %O = b) Oceń prawdziwość podanych zdań.. Wosk pszczeli (ma budowę krystaliczną, jest plastyczny, jest hydrofilowy, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych).. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Chemia.. A) Czarne ziemie, czarnoziemy, rędziny B) Czarnoziemy, mady .Znajomość budowy cząsteczek wosku pozwala przewidzieć jego niektóre cechy.. (1 pkt) Skład organizmów Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczeniePoniżej przedstawiono cechy dotyczące budowy i fizjologii ryb.. b) Cukry złożone - klasyfikują się do dwóch grup: - Dwucukry- bisacharydy - Wielocukry- polisacharydy a) Dwucukry - bisacharydy.Glikoliza - katabolizm cząsteczki, który zachodzi w cytoplazmie i polega na przekształceniu glukozy w kwas pirogronowy z jednoczesną syntezą ATP, Katabolizm białek - zachodzi pod wpływem enzymów proteolitycznych, Fermentacja, Cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego), Łańcuch oddechowy, Fotooddychanie charakterystyczne dla organizmów roślinnych.a) Uzupełnij informacje dotyczące budowy cząsteczki retinolu..

Podkreśl określenia, które dotyczą budowy cząsteczki glukozy.

Cukry złożone powstają wskutek łączenia się ze sobą cząsteczek cukrów prostych, głównie glikogenu / glukozy.. Budowa cząsteczki skrobi Cząsteczkę skrobi tworzą dwaa) Uzupełnij informacje dotyczące budowy cząsteczki retinolu.. Połącz linią każdy gaz (a-d) z odpowiadającą mu cechą (1-4):Na podstawie podanej informacji uzupełnij rysunek, tak aby był on wzorem L-arabinozy w projekcji Fischera.. Reaguje z tlenem dając wodę, F. Powoduje mętnienie wody wapiennej.. RL4kTlOjphBO3Między dwiema cząsteczkami glukozy podczas reakcji kondensacji powstało wiązanie kowalencyjne - glikozydowe.. b) Wyjaśnij, co oznacza termin "wiązanie wysokoenergetyczne".. z jądra komórkowego do cytoplazmy.. a) Podaj po jednym przykładzie substancji, które przenikają.. Podtrzymuje spalanie, E. c) Określ, które stwierdzenie dotyczące roli ATP w komórce jest prawdziwe, a które fałszywe.Na schemacie ilustrującym mechanizm antagonistycznego działania insuliny i glukagonu podkreśl właściwe nazwy narządów (trzustka albo wątroba) oraz właściwe określenia poziomu glukozy we krwi (niski albo wysoki), tak aby powstał poprawny schemat.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g..

Reforma 2019Jak jest zbudowana cząsteczka glukozy?

Tutaj znajdziecie odpowiedzi do matury z biologii dla TECHNIKUM na poziomie rozszerzonym .Liczba porów w otoczce jądrowej jest różna w różnych rodzajach komórek i zależy od ich aktywności metabolicznej.. Nazwa narządu: Funkcja narządu: b) Zaznacz na schemacie i podpisz gruczoł, który produkuje żółć.. 1. opływowy kształt ciała 2. oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie 3. wydzielanie śluzu przez gruczoły śluzowe skóryNa schemacie przedstawiono budowę cząsteczki (ATP).. RE9EvjniVArad Określenia dotyczące budowy cząsteczki glukozy monosacharyd, Odpowiedź na zadanie z To jest chemia 2. monosacharyd, disacharyd, polisacharyd, trioza, tetroza, pentoza, heksoza, aldoza, ketoza.Jak jest zbudowana cząsteczka glukozy?. Karty pracy ucznia.. Rozwiązanie Wskazówki Zadanie 9.. Wybrane właściwości podkreśl.. Dlatego w chemii organicznej najczęściej podaje się wzory strukturalne, półstrukturalne lub szkieletowe.. Liczba wszystkich atomów w cząsteczce: Liczba atomów węgla w cząsteczce: Masa cząsteczkowa: Skład procentowy: %C = %H = %O = b) Oceń prawdziwość podanych zdań.. Wzór sumaryczny glukozy to C 6 H 12 O 6.. Skorzystaj ze wzoru półstrukturalnego.. Jest gazem cięższym od powietrza, B. Nie pali się, C.. Na drodze ewolucji niektóre z ptaków grzebień ten wtórnie utraciły.a) Cukry proste - nazywane inaczej jednocukrami lub monosacharydami zbudowane są z jednej cząsteczki węglowodanu..

Poniższe zdania dotyczą błon biologicznych.

Ze względu na budowę cukry dzielimy na proste i złożone.. a) Podaj nazwę narządu oznaczonego na schemacie literą X oraz określ jego funkcję związaną z trawieniem pokarmu.. Wszystkie komórki są otoczone błoną komórkową.. W bulwach ziemniaków oraz ziarnach zbóż znajduje się chityna / skrobia, która w organizmie człowieka jest rozkładana na cukry proste, dostarczające energii.. RównieżKetony, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową -OH przy atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej (α-hydroksyketony), w wodnym roztworze o odczynie zasadowym ulegają izomeryzacji.. Mimo różnic funkcjonalnych wszystkie błony w komórce zbudowane są z .7 Przeanalizuj rysunek przedstawiający budowę układu pokarmowego człowieka i wykonaj polecenia.. Najbogatszym źródłem cukrów jest pokarm roślinny / zwierzęcy.. Dostarcza on m.in. glicerolu / błonnika umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie jelit.Skrobia - budowa cząsteczki i właściwości Skrobia - jest to węglowodan, polisacharyd roślinny, który składa się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami alfa-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.. Zadanie 2.. 2011 czerwiec.. Wymień nazwy dwóch hormonów wydzielanych przez trzustkę, które biorą udział w regulacji stężenia glukozy we krwi, i podaj, na czym polega rola każdego z nich..

100% - xPodkreśl określenia, które dotyczą elementów krajobrazu młodoglacjalnego.

Dlatego w chemii organicznej najczęściej podaje się wzory strukturalne, półstrukturalne lub szkieletowe.. Których z wymienionych poniżej typów gleb jest najmniej w Polsce?. wodorowe - glikozydowe.. Nazwa hormonu: .Matura 2015: BIOLOGIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Liceum/Technikum.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśliPodkreśl te, które dotyczą tlenku węgla (IV).. Skorzystaj ze wzoru półstrukturalnego.. H C C C C CH2OH O Egzamin maturalny z chemii Poziom rozszerzony 15 Zadanie 31. a) Zaznacz strzałkami na schemacie miejsca występowania wiązań wysokoenergetycznych w cząsteczce ATP.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Ten wzór opisuje również inne związki.. (2 pkt) Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na rozróżnienie wodnych roztworów dwóch cukrów: glukozy i fruktozy.a) dwóch cech, które stanowią przystosowanie ryb do pokonywania dużego oporu wody: 1, 3 b) cechy, która ułatwia rybom regulowanie głębokości ich zanurzenia.. Do cukrów tych zalicza się np. glukozę, fruktozę, galaktozę i mannozę.. b) Wykaż związek pomiędzy aktywnością metaboliczną komórki a zwiększoną .Zadanie 3.. 6 ZADANIE 19.. Wzór sumaryczny glukozy to C 6 H 12 O 6.. Tę przemianę ilustruje poniższy schemat.Podkreśl właściwe określenia.. Uzupełnij poniższe zdanie, wybierając spośród podanych w nawiasie wszystkie właściwości wosku pszczelego.. Ze względu na budowę cukry dzielimy na proste i złożone.. kowalencyjne - estrowe.. Cechą budowy szkieletu ptaka jest obecność grzebienia na mostku.. Ten wzór opisuje również inne związki.. B. Wewnątrz komórek eukariotycznych znajdują się struktury otoczone jedną lub dwiema błonami.. jonowe - glikozydowe.. Przy założeniu działania ATP-fosfofruktokinazy podczas fosforylacji fruktozo-6-fosforanu do fruktozo-1,6-fosforanu w procesie glikolizy zastają zużyte dwie cząsteczki ATP .Podkreśl właściwe określenia.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśliCukrzyca jest chorobą związaną z zaburzeniem regulacji poziomu glukozy we krwi spowodowanym przez różne czynniki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt